Algemene Voorwaarden kan jij voor mij, gevestigd aan Kortenaerplein 7, 1057NE te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 66441641.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Gebruiker:  
kan jij voor mij, ingeschreven bij de KvK onder nummer 66441641.

Bedrijf:
De wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:
De wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die gebruiker voor of ten behoeve van de wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en gebruiker, waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de wederpartij is overeengekomen.

Koop op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en gebruiker, waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:    
Elke overeenkomst gesloten tussen gebruiker en de wederpartij.

Product:  
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de wederpartij en gebruiker.

Wederpartij:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de wederpartij wordt zowel consumenten als bedrijven verstaan.

Artikel 2. Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, gesloten tussen gebruiker en de wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden gebruiker en de wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met gebruiker zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en/of offertes
Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van gebruiker.

Artikel 5. Beëindiging overeenkomst
Gebruiker en de wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

Zowel gebruiker als de wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Artikel 6. Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt gebruiker de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal gebruiker de wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal gebruiker proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Gebruiker zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de wederpartij en gebruiker zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst
Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Gebruiker heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft gebruiker het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de wederpartij niet wordt betaald, is gebruiker niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft gebruiker het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan gebruiker.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de wederpartij.

Indien wederpartij zonder vooraf schriftelijke opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet communiceert met of reageert op gebruiker voor een periode van twee weken of langer, terwijl gebruiker veelvoudig contact heeft gezocht, is gebruiker gerechtigd de overeenkomst met wederpartij op te schorten en/of te beëindigen. Gebruiker is gerechtigd wederpartij geen restitutie te betalen. Eventuele extra kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8. Prijzen en tarieven
Ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijfs-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker.

Van alle bijkomende kosten zal gebruiker tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 9. Strippenkaart
Na het bevestigen van de opdracht en het betalen van de strippenkaart behoudt u het recht op de uren voor de maximale duur van een jaar. Na een jaar vervalt de houdbaarheid en wordt er geen geld geretourneerd. Wanneer de strippenkaart bijna vol is, ontvangt u tijdig bericht van kan jij voor mij.

Artikel 10. Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
Indien gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een vast honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is gebruiker gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien gebruiker het voornemen heeft het honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Gebruiker alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.

De wederpartij heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst het honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.

Gebruiker zal de wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11. Koop en/of dienstverlening op afstand
Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

Ingeval van Koop en/of dienstverlening op afstand heeft gebruiker het recht de wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de gebruiker geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien gebruiker het product niet binnen veertien kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.

In geval van dienstverlening op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Indien gebruiker niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door gebruiker geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien gebruiker in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De wederpartij kan de overeenkomst herroepen via het de door de gebruiker geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de wederpartij eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien gebruiker met de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de wederpartij en indien de wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra gebruiker de dienst volledig heeft verricht.

Indien de wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de wederpartij.

Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden, omdat de wederpartij gebruiker heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort gebruiker uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt gebruiker de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort gebruiker uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien gebruiker en de wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van gebruiker. Het voorgaande is alleen van toepassing, indien de wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de overeenkomst betrekking heeft op:

 • Producten en/of diensten die met de instemming van de wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • Producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • Producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 • Producten en/of diensten op maat gemaakt.

Artikel 12. Levering
Levering ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de wederpartij.

Levering ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de wederpartij.

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de wederpartij, nadat gebruiker de wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 13. Leveringstermijnen
De levering zal plaatsvinden binnen een door de gebruiker opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien gebruiker gegevens of instructies nodig heeft van de wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de wederpartij deze aan gebruiker heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij gebruiker alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. Gaat gebruiker binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 14. Uitvoeringstermijnen
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de gebruiker opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien gebruiker gegevens of instructies nodig heeft van de wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de wederpartij deze aan gebruiker heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij gebruiker alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig, wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. Gaat gebruiker binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 15. Risico-overgang consumenten
Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van consument.

De zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de wederpartij voor rekening en risico van gebruiker.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij in de hoedanigheid van consument of een door de wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 16. Risico-overgang bedrijven
Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

De zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de wederpartij voor rekening en risico van gebruiker.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan de wederpartij of een door de wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 17. Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door gebruiker aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

De wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Gebruiker is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de wederpartij te factureren.

Gebruiker en de wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de wederpartij jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18. Incassokosten
Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso) kosten heeft gebruiker, voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid als bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso) kosten heeft gebruiker, voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid van consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso) kosten.

Voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid van consument heeft gebruiker pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso) kosten, nadat gebruiker de wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud
Alle door gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de wederpartij hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 20. Opschorting
Indien de wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft gebruiker het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is gebruiker bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.

Gebruiker behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21. Ontbinding
Indien de wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is gebruiker bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd;
 • De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • De wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien gebruiker de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is gebruiker niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de wederpartij, is de wederpartij aansprakelijk voor de door gebruiker geleden schade.

Artikel 22. Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan gebruiker of de wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door gebruiker in redelijkheid niet van de wederpartij mag worden verlangd.

Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel gebruiker als de wederpartij kunnen, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt gebruiker zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 23. Aansprakelijkheid
De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de wederpartij. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van gebruiker.

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld, of tot het bedrag waarop de door gebruiker aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat gebruiker overeenkomstig de verzekering draagt.

De wederpartij dient de schade waarvoor gebruiker aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade, aan gebruiker te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens gebruiker vervalt binnen één jaar nadat de wederpartij bekend is geraakt met de schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn leidinggevende/ondergeschikten.

In geval van schade is de wederpartij verplicht alles in het werk te stellen om de schade tot een minimum beperkt te houden.

Artikel 24. Vrijwaring
De wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.

Indien gebruiker door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden komen verder voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 25. Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens gebruiker en de door gebruiker (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de wederpartij gebruiker ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 26. Intellectuele eigendom
Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 27. Geheimhouding
Zowel gebruiker als de wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming, waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de opdracht kennis is genomen.

Artikel 28. Privacy en cookies
De gegevens en informatie die de wederpartij aan gebruiker verstrekt en gebruiker verzamelt, zal gebruiker zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Gebruiker mag de persoonsgegevens van de wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan gebruiker informatie van de wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die gebruiker verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is gebruiker niet toegestaan om de persoonsgegevens van de wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De wederpartij gaat akkoord dat gebruiker de wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de wederpartij dit kenbaar maken.

Gebruiker behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 29. Nieuwsbrief
De wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
De wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.
De wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 30. Wijziging algemene voorwaarden
Gebruiker heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Gebruiker zal de wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 31. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.