Algemene Voorwaarden kan jij voor mij, gevestigd aan de Derde Hugo de Grootstraat 24-1 te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 66441641.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1.  Opdrachtgever: de wederpartij van Kan jij voor mij.
 2.  Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Kan jij voor mij.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Kan jij voor mij gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Kan jij voor mij verrichtte handelingen.
 2. Door acceptatie van een aanbieding van Kan jij voor mij verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Kan jij voor mij en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Kan jij voor mij en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Kan jij voor mij gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 6 maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. Kan jij voor mij is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 6 maanden wordt bevestigd aan Kan jij voor mij, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Kan jij voor mij zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen met een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kan jij voor mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Kan jij voor mij gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Kan jij voor mij van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Kan jij voor mij aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 6. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte geaccepteerd heeft.
 7. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €15. Als Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Kan jij voor mij mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Kan jij voor mij zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Kan jij voor mij steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kan jij voor mij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kan jij voor mij worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kan jij voor mij zijn verstrekt, heeft Kan jij voor mij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Kan jij voor mij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kan jij voor mij kenbaar behoorde te zijn.
 5. Kan jij voor mij zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Kan jij voor mij voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Kan jij voor mij op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Kan jij voor mij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Kan jij voor mij. Kan jij voor mij is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Kan jij voor mij opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Kan jij voor mij van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1.  Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 2. Kan jij voor mij kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Kan jij voor mij gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Kan jij voor mij heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Kan jij voor mij niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Kan jij voor mij zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Kan jij voor mij kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Levering en levertijd

 1. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 10. Copyright

 1. Alle aan Kan jij voor mij verstrekte teksten en afbeeldingen worden aan Opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door Kan jij voor mij ontwikkelde website- en promotiematerialen kunnen door Kan jij voor mij voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Kan jij voor mij en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Kan jij voor mij zal te allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Kan jij voor mij gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Kan jij voor mij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Kan jij voor mij geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 13. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door een of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op alle aanbiedingen en met Kan jij voor mij gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Kan jij voor mij kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Kan jij voor mij heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Derden

 1. Kan jij voor mij is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Kan jij voor mij doorgevoerd.
 2. Kan jij voor mij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Kan jij voor mij geherstructureerde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Kan jij voor mij of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Kan jij voor mij.

Artikel 16. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Kan jij voor mij verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 17. Aansprakelijkheden t.a.v. bouw websites

 1. Aangezien de door Kan jij voor mij gebruikte thema’s en plug-ins meestal zijn gebouwd door derden, is Kan jij voor mij niet aansprakelijk voor updates en of verkeerde basis instellingen in deze software/code. Kan jij voor mij zal wel van tevoren een goede afweging maken of de plug-in ofwel het thema gemaakt is door een betrouwbare derde op basis van het gebruik door andere partijen en een uitprobeerperiode.
 2. Kan jij voor mij is niet aansprakelijk voor de veranderingen die de hostingpartij aanbrengt in haar pakketten. Ondanks dat Kan jij voor mij een hostingpartij kan aanraden, is zij niet verantwoordelijk voor de veranderingen die een hostingpartij moet nemen om haar diensten te verbeteren. Deze verbeteringen, zoals updates in PHP-versies, kunnen gevolgen hebben voor de websites die draaien op hun servers. Deze gevolgen kunnen worden opgelost door Kan jij voor mij maar zullen niet kosteloos worden gedaan en zijn niet inbegrepen bij het bouwen van de website.
 3. Op maat gemaakte onderdelen van je website, ook al zijn deze in een Child-theme gezet, kunnen problemen opleveren met updates van de basisthemabouwers. Bij een onderhoudspakket bij Kan jij voor mij zijn op maat gemaakte onderdelen, die niet meer functioneren door radicale veranderingen van het Basis Thema, niet inbegrepen. Kan jij voor mij geeft aan wanneer zij customization toevoegt aan de website.
 4. Kan jij voor mij is niet aansprakelijk wanneer de website wordt gehackt. Dit kan van veel partijen afhankelijk zijn, zoals slechte wachtwoorden, hosting-partij die een minder veilige server gebruikt tot aan overmacht doordat men op een zwarte hacklijst belandt.
 5. Bij omzetten naar een andere hostingpartij dan Oxilion of Antagonist dient men rekening te houden met extra kosten voor de nodige aanpassingen om de hosting en de WordPressinstallatie compatibel te maken.

Artikel 18. Aansprakelijkheden t.a.v. SEO

 1. Kan jij voor mij is niet aansprakelijk voor eventuele (toekomstige) nadelige fluctueringen in de positionering in de zoekresultaten omdat deze van teveel externe factoren afhankelijk zijn (zoals SEO-acties van de concurrentie).